Janie Rideout 2005 – Katrina, Baton Rouge JFO

Hurricane Katrina support (2005)